Кристални параметри – макрокосмическа пропорция

Макрокосмическата пропорция е основен параметър в йогата на храненето, който формира пространствена сфера, въплътена от кристала. Тази пропорция има геометрични и честотни характеристики, които намират израз в системата на човешкото тяло.

В йогата на храненето разглеждаме кристалите, които са израз на схемата на връзките и групите от молекули (атоми) с кристални решетки, представящи пространствената геометрия. Пространствената геометрия е именно онова, което макрокосмическата пропорция описва. Тя е сила, която може самостоятелно да се съхранява в пространството.

За съвременния човек тази сила не е изявена, тя обаче е била максимално изявена в миналото, когато човекът я е обозначил чрез пространствените сили, известни днес като богове. В групата на тези богове били включвани и видимите и невидимите планети.

Пространственият сектор

Пространственият сектор е област, която има набор от макрокосмически характеристики. Тя е енергия, с която човек може да взаимодейства посредством кристала. В пространството, определящо триизмерното ни пребиваване, съществуват девет сектора. Толкова са и изразените пространствени сектора у човека. Всичко оттам нагоре се смята за субстанционално или надпространствено.

Да разгледаме отделно четвъртия сектор. Това е първият сектор, в който енергията на човека престава да зависи от земната енергия. Той дава възможност за консервиране на енергията, т. е. тя не се разпада и не умира. Именно пространственият сектор определя защо различни кристали могат да съответстват на една хранителна група. Тук се формират няколко параметъра – от честотата до симетрията – предвид факта, че самото тяло се намира под влиянието на честотата, свързана със Земята.

Всъщност от качествата на човека зависи и изменението на кристалните параметри и настройката. И тъй като всеки кристал влияе върху всички телесни системи в някаква степен, важно е най-напред да разбираме вида хранене, за да можем след това да го усъвършенстваме с помощта на кристалите.

Разбирането на четвъртия сектор е изключително важно, тъй като то определя умението да се проектира кристала – системата на пространствените координати. Става дума за разбирането на енергии от висш порядък, при които тялото, след като се научи да взаимодейства с енергиите на кристала, разбира обема му и пространствената «геометричност». Така сякаш покриваме плоскост с равностранни триъгълници, многоъгълници и квадрати и «покавоваме» енергията на кристала. По този начин, именно, е запълнено пространството, което съвременният човек е неспособен да види. Това означава, че пространството, което ни обкръжава, далеч не е празно.

Симетрия

Симетрията на кристалите е същината на геометричната пропорция. Тя всъщност определя силата на кристала и способността му да влиза във взаимодействие с пространството. Идеалният кристал е халитът, наричан още каменна сол (или това, от което се прави готварската сол).

Този кристал влиза в максимално взаимодействие с човека. Имаме директно доказателство за усвояването на кристала и в същото време наблюдаваме разрушителното му въздействие, тъй като от гледна точка на йогата на храненето този кристал, когато достигне максимума и се намира във фаза на разлагане, се характеризира със слаба твърдост (2-2,5).

Плътност

Плътността на кристала е важен вълнов параметър. Плътността внася допълнителни условия в сингонията на кристала. По-вярно е да се каже, че определение за крисала се дава въз основа на сингонията и плътността му. Показателят плътност характеризира отношението на масата на кристала спрямо обема му.

Сингония

Сингонията е вътрешната геометрия на кристала, която, реално, определя силата и насоката за развитие на енергийните връзки. Всъщност кристалът или е приключил с натрупването на енергия (моноклинни кристали), или се намира в етап на преход от едно ниво към друго (осеви камъни, тетрагонална сингония, тригонална), или продължава да трупа енергия (кубична сингония).

Ъгъл на усукване на енергията

Ъгълът на усукване на енергията е специален показател, който предопределя предпоставките за използване на кристала в йогата на храненето. Този показател произлиза, най-вече, от наличието на симетрия в кристала. Ъгълът на усукване се определя от кристалната решетка. В триизмерното пространство той е краен, което е изключително важно за нас, тъй като енергията, достигайки до определено ниво, или се връща или преминава към ново качество.

Честота

Всеки кристал има енергия на напрежението, която определя периодичността на разпределяне на атомите в триизмерното пространство. Всъщност този показател зависи от зададения от пространството ритъм. Реализацията му се случва в зависимост от сбора на плътността, векторната насоченост и симетрията. Важно е в коя точка от пространството се случва завързването или резонирането на енергията.

Ние имаме 32 форми на въртене, основани на условията на симетрията, и тези форми резонират или вертикално, или хоризонтално. В зависимост от кристала можем да имаме и високочестотен или нискочистотен резонанс. Реално нискочестотният резонанс може да бъде свързан с кристали, които нямат правилна геометрия (например мумийо) или кристали, които имат временна геометрия (меда).

Телесната система

От гледна точка на йогата на храненето съществуват седем системи на тялото, които имат кристална структура. Или по-скоро могат да имат.

 • Ендокринната система, която се разглежда през центъра на формирането си (жлеза, разположена в корема при мъжете и в матката при жените). Тъй като тази система е несъвършена и трябва да се дооформя, тя се нарича пресечена.
 • Кръвоносната система, която зависи от пространствената (външната) енергия. Тя съответства на тялото на обема.
 • Костната система или тялото на напрежението.
 • Мускулната система или тялото на въртенето. Тя статистически не се развива, това е една инерционна система.
 • Кожната система или тялото на натягането.
 • Системата от сухожилия или тялото на събирането.
 • Мозъкът на човека също се разглежда като система, която формира резонансното тяло.

Формата на захранването

Формата на захранването са системите на тялото, които се основават на различни геометрични схеми. Тези схеми са 14 на брой. Колкото по-симетрична е сингонията, толкова по-силна е геометричната схема. И обратното – колкото по-слаба е сингонията, толкова по-проста е схемата. Само че тук под слабост трябва да разбираме обратно усилие, т. е. усилие, насочено към свиване.

Именно параметрите на разширяване и свиване определят формите на захранването, т. е. всяка решетка е тяло.

 • Пресеченото тяло е геометрична схема на свиването.
 • Формата на обема е геометрична решетка на разширяването.
 • Формата на напрежението е геометрична решетка на разширяването.
 • Формата на въртене е геометрична решетка на разширяването.
 • Формата на натягане е геометрична решетка на разширяването.
 • Формата на събиране е геометрична схема на свиването.
 • Резонансното тяло е геометрична решетка и на разширяването, и на свиването.

Всички тези тела зависят от пространствените сили, т. е. всяко от тях е самостоятелно само по себе си и всички те влизат във взаимодействие едно с друго. Самостоялеността им зависи от наличието на поне една линия на симетрия. Това означава, че форма, която има поне една линия на симетрия, може да съществува самостоятелно в пространството.

Въпроси и отговори

Храненето е някак неизбежно свързано с възможността за усвояване на продукта. При нормални условия тялото ни само „автоматично” разглабя, разтваря и преработва простите хранителни продукти. При употребата на кристали възниква проблема „с какво” и „как” да бъде той „изяден”. С други думи проблема за съзнателното потребление. Тъй като в противен случай ще употребим неговия най-незначителен и най-груб елемент. Какво полезно може организма да отдели сам и какво изисква наличието у човека на високоорганизирани и разработени чрез развитие свойства? Та нали да разкрие, разбере и използва матрицата на кристала, кода му, където се намира ценното за развитието ни знание, може само развитата духовна структура у човека - нали, всъщност, именно нея захранваме. С други думи, тя непременно трябва да бъде налична? Тогава захранването с кристали изисква наличието на определени условия. Разбира се, полезно е може би дори усвояването на 2-3% от силата на кристала, това обаче е друг въпрос. Излиза, че ефективното захранване с кристали трябва да се случва своевременно (нещо като трети етап) и вероятно в условията на практически пълен отказ от грубата храна. Или може би не е така? В. Путник

Разбира се, КПД на усвояването зависи от параметрите на човека. Вътре в нас обаче има самоорганизиращи се системи, които можем и да не развиваме, но които трябва да поддържаме, например жлезите. С други думи реално в началния етап на употреба, кристалите дават възможност да се балансират много процеси в тялото и ни помагат да се пренастроим към по-фината храна. Разбира се, условията и употребата са две различни действия, но във всеки случай ако се поддържа правилен алгоритъм на прием, то полза непременно има. Необходимо е още да се тренират мозъка и слюнката спрямо реакцията и възприемането на кристала. И най-важното е, че кристалът е геометрия и ние се учим да се храним с геометрия (това е за по-напредналите).


Когато в развитието си човек престане да зависи от земната енергия, какво се случва с тялото на обема, тялото на въртенето и тялото на напрежението, които клонят към енергията Ци? По-точно изчезват ли формите на тези тела от тялото на въртенето Дзин или някак се трансформират?
В. Путник

Получава се заместване на една енергия с друга. Тялото не изчезва никъде, то се усъвършенства.


Всяка от седемте телесни системи има кристална структура. Всяко тяло е самостоятелно само по себе си. Това означава ли, че чрез формите на тези тела, определени от пространствените сили, ще достигнем до седемте кристала? Как в този случай се получава прехода към един кристал?
В. Путник

Едно тяло вътре в другото. Един кристал вътре в друг.


Всички форми на седемте тела се обединяват и се намират на една ос (вертикала). Техните линии на симетрия практически съвпадат. Възможно ли е тялото, което се върти около ос да няма нито една линия на симетрията? Какво представлява линията на симетрия? Колко такива има? Как се отнасят те към осите?
В. Путник

Ос трябва непременно да има. Въпросът е в нивото на оста. Оста може да отговаря на една или няколко вида енергии. Например оста ци е ос от първи разред. Оста дзин е от втори разред. И ако започнем да събираме, ще получим максимум ос от девети разред.


Може ли човек да взаимодейства посредством кристала с енергията на звездите? Зависи ли от нас тази пространствена сила или тя не влиза в обема на тези 9 сектора на макрокосмоса, свързани с триизмерното ни пребиваване? Какво включва той тогава - само най-близките планети на Слънчевата система ли?
В. Путник

Докато сме зависими от пространството на пребиваването си трябва да разбираме задачите. Всеки изход отвъд пределите му изисква променяне на жизнената конструкция.

 

14 ноември 2011

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.559

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5