Сънуващите

На предлаганите страници се разглежда концепцията на спящото тяло, обсъжда се работата за практики в сънуването и за тези, които се интересуват от аспектите на практиките за сънуване се предоставя достатъчно работа за размисъл. Мъглявостта на част от информацията е умишлена. Този, който има нужда от тази информация, ще я разбере такава, каквато е.

Съществуват три типа хора, два от тях са по-често срещани, третият е доста рядък. Важно е да се разбере същността на тези типове и разликата между тях, за да се знае какъв ефект оказва сънуването на една или друга група хора. Всеки човек влиза в своя свят на сънуването от различни позиции, които обуславят различните въздействия върху него. Но във всеки случай, колкото по-осъзната е работата на индивида, толкова по-висок е нейният резултат.

За целите на обяснението ние охарактеризираме горепосочените типове хора по следния начин:

  • 1 тип – възнамеряващи да разберат сънуването
  • 2 тип – съществуващи в сънищата
  • 3 тип – съществуващи с осъзнато намерение


Всеки човек се ражда под управлението на различни закони, които не ни е дадено да контролираме. Ние нямаме нито избор, нито контрол върху тези положения, но все пак съществуват определени фактори, съответстващи на този тип, към който се отнасяме. Някои от тях ще бъдат разгледани тук.

От момента на нашето осъзнаване, в изграждането ни се включват знанията и духовните разбирания на нашите родители и обкръжаващият ни свят, включват се под форма, която ние не можем да осъзнаем. От момента на раждането ни, информацията по управление на нашето тяло на сънуването е заложена в подсъзнанието ни.

Може да се каже, че целта ни е да се доберем до това знание чрез пробуждане на нашето осъзнаване, но до момента, в който за повечето от нас това ще стане възможно, ние трябва да се научим да контролираме самите себе си в ежедневния реален свят. В противен случай резултатът от практиките на сънуване ще бъде сериозна загуба на енергия.

Разбира се, на дадения промеждутък от време на земята, практиката за сънуване не е развита, тялото на сънуване е непознато на повечето хора и не играе голяма роля. Само единици ориентират своя живот на познаване на сънуването. И тези единици осъзнават, че за достигане на това познаване от тях се изисква пълно отдаване и сериозна работа.

Подготовката към действие е по-важна от самото действие. Ние сме инструменти. И ние трябва да заемем необходимата позиция за това, за да развием нужното ни осъзнаване. Когато става дума за подготовка, могат да ви удивят аспектите, необходими за развиване на осъзнаването. Тези аспекти включват в себе си множество неща, изграждащи баланса в нашия живот и това е различно за всеки конкретен човек.

Когато някой на достъпен език обяснява конкретните техники на сънуване, той не носи нужното ви знание, а подаваната ви информация по-скоро възпрепятства вашия прогрес, а не го стимулира. Жертвите, тръгнали по този път са достатъчно.Жертви, въведени в заблуждение от техники, не съответстващи на техните потребности. Истинните техники на сънуване не могат да бъдат описани на достъпен понятиен език. Тези, които действително се нуждаят от това знание трябва да бъдат въведени в необходимото състояние, в което това знание ще им стане достъпно. Техниките за сънуване, които те трябва да използват ще им бъдат разкрити в състояние на сън. За всеки практикуващ, способът за предаване на тези знания ще бъде индивидуален.

Процесът на подготовка за работа в съня, и самата работа в съня, съществуват в различни измерения и не могат да се излагат с една и съща лексика. Най-важното, което ще отбележим е, че обичайните сънища нямат нищо общо с практиките за сънуване. Тези сънувания, за които става дума не се явяват случайни образи от нашето подсъзнание, идващи при нас насън.

Трите типа хора

1-ви тип

Първият тип хора живеят в съновидения. Намерението се заражда в усещанията на физическото тяло. Под живот в сънуване аз подразбирам именно това, че те не се намират в будно състояние в привичния свят наяве, а именно живеят в спящо състояние. За контрол на своето състояние в съня те взимат енергия от света наяве и я използват, за да развият състоянието на сън.

Този тип хора зависят от обкръжаващата ги среда и физическия свят. При тези хора има физическо, човешко тяло, но тяхната душа не е от човешката сфера. Те не обладават човешко осъзнаване. Първият тип е лесно определим по техните движения, които са в дисонанс с привичния ритъм на обществото т.е. проявяват се от нечовешкото измерение. Техният живот, по правило, е кратък. Те са в лоша форма, животът им е бездарен и разложен. Това не е задължително да носи в себе си негативни черти, тъй като би могло да бъде един от методите за познание. Някои от тези хора даже са знаменити. Между тях, например, има достатъчно много художници – абстракционисти.

Ако у тези хора възникне потребност да разберат работата със сънуването, на тях ще им се наложи да започнат с изграждане на пълен контрол над всяко положение на своето физическо тяло. Във всички типове хора информацията е заложена в костите. За този тип е важно да „извлече” тази информация и да я превърне в знание.

Така или иначе, много е трудно да обучаваш представители на тази група, тъй като те съществуват в измерение, непонятно и на тях самите. Те живеят в човешка форма, в човешко обкръжение, бидейки, при това, форми от друго измерение.

Второй тип

Вторият тип хора се раждат от сънуването. Тези хора могат да създават намерение посредством сънищата. Те живеят в сънищата и затова, ако можеха да съхранят енергията, получена от родителите в момента на самоосъзнаване, те биха могли да следват основните принципи на живота и да преуспеят. Те контролират тялото на сънуване без някакви специални практики. Така или иначе, като правило, тази енергия не се съхранява. Тя се губи по обичаен начин в процеса на всякакви действия, не влияещи на тяхното развитие и от прекалената концентрация върху факта на физическо съществуване.

Този втори тип хора може неосъзнато да добива енергия от сънуването. А да я губи в ежедневния живот наяве. У тези хора е развита естествената връзка със своето тяло на сънуване, но въпреки това, ако те решат да работят осъзнато, на тях ще им е необходима сериозна подготовка. И енергията на тялото на сънуване трябва да бъде балансирана спрямо този процес. В случай на неграмотна, или набързо проведена подготовка, като резултат може да се получи разрушаване на естествените ритми и връзки с енергийното тяло.

Както беше отбелязано в началото, подготовката укрепва и балансира. Без сериозен подход към този процес е по-добре с тези практики да не се занимавате изобщо, тъй като има много варианти, при които това може да доведе до унищожаване на вашия природен дар. За вторият тип хора са важни упражненията, свързани с движения по вертикалната ос. Тези движения за вас са много важни и в началото трябва да бъдат бавни и плавни. Това е един от способите за развитие на баланс. В света наяве съществуват водещи сили на живота, от които ние зависим. Да не бъдеш зависим – това е понятие, излизащо отвъд границите на нашия обичаен живот. Важно е да контролираш съществуването си посредством балансираност на живота.

Третий тип

Третият тип хора е роден с намерение. В наши дни случаите на раждане на хора от трети тип на земята са крайно редки. Това са хора с осъзнато намерение. Тези хора естествено и осъзнато знаят какво да правят, за да помогнат на процеса на сънуване.

Ние разглеждаме този трети тип хора, за да разберем, че всичко, което правим, за да започнем осъзнато практиката на сънуване, ни води към нивото на развие на хората, отнасящи се към 3-тия тип. Първите два типа се раждат без осъзнаване и пред тях стои възможността да го развият. Нивото на развитие може да се определи от това, доколко усърдно индивидът е готов да работи, за да достигне резултати. Много от хората искат да почерпят тези знания насън, но когато работата опира до подготовка, върху тях оказват влияние техният мързел и неустойчивост.

Изяснявайки, в какво е разликата между тези типове хора и защо те съществуват, ние трябва да отчитаме самата идея на понятието. Третият тип хора се ражда от осъзнато намерение в осъзнато пребиваване. Първите два типа се зараждат неосъзнато и трябва да изградят осъзнаване в себе си.

Първият тип хора в момента на зачатие е по-зависим от обкръжаващата среда, мястото, условията, времето и всички нечовешки елементи. Вторият тип в момента на зачатие – от човешката енергия на родителите и цялото човечество. Ако човешкият елемент, въздействащ на зачатието не е изчистен, това ще повлияе на развитието на детето. По същият начин, както и енергията от по-фина честота на родителите и – като вторичен елемент, – на човечеството, ще се отрази на по-нататъшното развитие на детето.

Ритъмът на земята въздейства на всичките три типа, на тяхната енергия. Времето на зачатие се явява моментът, определящ към кой от трите типа ще се роди детето. В момента на зачатие става енергиен взрив. От този момент на деня или нощта, от зачеването по протежение на целия си живот, индивидът може да събира енергия най-ефективно в тези часове. Ако зачатието се е случило през нощта, индивидът може да използва тази енергия нощем за работа със сънуването. Зачатието през деня дава възможност да се събира енергия за ежедневни дейности. Хората, заченати през деня обикновено се отнасят към 1-вия тип, тяхното намерение излиза от потребностите и чувствата на физическото тяло. Такива хора зависят от заобикалящото ги повече, отколкото от човешкия елемент.

Обикновено зачатието става през нощта, предоставяйки по този начин неосъзната възможност за натрупване на енергия в сънищата. Така или иначе, детето, като правило, не осъзнава и не разбира своите природни възможности, тъй като най-често няма кой да го ориентира как да улови и развие тази енергия, в следствие на което тя почти винаги се губи.

Някои деца даже без учител развиват осъзнаване на събирането на енергия в съня. У тях присъства естествено знание, което не е блокирано още с първият им цикъл на развитие. Този цикъл има продължителност от 8 години за момчетата и 7 години за момичетата. Този период е постановен от циклите на луната. При завършване на този първи цикъл, децата започват по-пълно да осъзнават заобикалящото ги и енергията на света около тях, и вече не могат да използват чистата енергия на сънуването.

За 2-рия тип, родените в сънищата, опасен път се явява ученето в някакъв вид „учебно” заведение, което със своята концепция на обучение ще унищожи истинските познавателни способности, с което тези деца са родени. Ако те бъдат притеглени към подобна образователна система преди изтичането на първият житейски цикъл, това ще доведе до блокиране или унищожаване на този природен процес. От друга страна, тези деца биха могли много да получат от абстрактните знания и творческото изразяване на себе си по време на този цикъл на обучение. В противен случай тези енергии няма да бъдат напълно реализирани и природните таланти на тези деца – загубени. За 2-рият тип хора не са нужни никакви практики за сънуване. За тях е важно да насочват енергията на реализация и разбиране на света около тях. Сънят идва по естествен начин и даже неосъзнато те се потапят в него, черпейки енергия.

Ако у тях се появи желание да се занимават с практики за сънуване, те трябва да се запитат, защо то се появява и какво искат да достигнат с негова помощ. Преди всичко те трябва да са убедени в чистотата на своите намерения. Този тип хора трябва да си зададе въпроса „Защо?”. Една от причините би трябвало да бъде желанието да осъзнаем мястото си в тази вселена и отношението си към различните неща в нея. Друга причина би трябвало да бъде действието по свързване, съединяване на рационалното с абстрактното знание. Преди началото на практиката, 2-ият тип хора трябва да получат полза от наблюдението на околния свят.

Най-тъжното момент се заключава в това, че хората от този тип жадуват практиките за сънуване за получаване на власт или контрол в този проявен свят. Друг уязвим момент се явява старанието да определят с привични термини всички свои опитности от сънуването, сякаш те биха могли да се обяснят с общоразбираеми теории.

В работата със сънуването съществуват, по крайна сметка, три нива. И може да загубите цялата енергия за работа с едно от тях, деформирайки по този начин истинният опит.

Родителите на хората от 3-тия тип осъзнават момента на тяхното зачатие. Те съзнателно разполагат своите тела по определен начин, за да помогнат в новия зараждащ се живот да се сформира естествено ниво на знанията за сънуването. Родителите осъзнават, че тялото на сънуването зависи от физическото тяло. На тях са им известни определени физически зони и центрове и това, как различните положения на телата им могат да влияят на тези енергии в момента на зачатие. Традиционно това са три позиции за определяне на енергийните зони. Тези физически позиции, заемани от родителите са отворени за тялото на сънуване на детето. Това помага да се определи по-нататъшната работа, която детето преодолява в съня.

А ако личното ниво на развитие на родителите е високо, техните ритми и енергиен цикъл са така чисти, че позициите нямат значение.

Базова работа

Част от наблюдението на обкръжаващият ви свят трябва да се напълни с направлението, съответстващо на вашата природна ориентация. Всяко енергийно тяло или тяло на сънуването има определено направление в космоса. Ориентацията се съотнася с нашето раждане. Условията на нашето раждане помагат да се определи направлението на ориентацията ни. Тези направления са свързани с нашите места на силата. Направленията се променят с времето, те не са твърдо установени. Работейки с тези направления за осъзнаване на ориентацията ни, ние можем да получим знания за работата си със сънуването. Освен това можем да унищожим менталните си блокажи и изявени понятия, ограничаващи работата ни със сънуването.

Не е сложно да се види природната ориентация на детето, докато спи. При него ориентацията променя направлението на положението на физическото тяло, за да помогне на енергийните тела. Базовата работа е много важна. Под внимание трябва да бъдат взети всички фактори, а истинското посвещаване на себе си на работата ще ви помогне да изградите вашето тяло на сънуване. Мнозина нямат необходимото търпение и искат знание и осъзнаване без подготовка и базова работа. За подготовка обикновено са нужни от 5 до 10 години; ако започнем да се занимаваме с практики преди да сме се подготвили, ставаме много зависими от структурата на външните рамки, без разбиране за дълбинното значение на практиката.

За да определите към какъв тип хора се отнасяте, помолете някой да ви наблюдава, докато спите в седнало положение.

1-вият тип взима енергия от невидимия, скрития свят и я пренася в своите сънища. Тяхната тенденция – да се свият в по-затворено положение; те спят седнали със сведена напред глава или отпусната назад.

2-рият тип заспива в отворено положение, с глава назад. Могат също да присъстват активни движения на гърба по време на сън в седнало положение.

По време на наблюдението записвайте всички движения на спящия, положението на главата, гръбнака, краката, отбелязвайте звуците, които той издава в тези позиции. Всичко това ще ви позволи да определите типа човек.

Съществуват две основни техники на сънуване – сънуване в динамика и в статика. При работата със сънуването трябва да се отчитат и двете.

Моментите на нашето зачатие и раждане – това са важни фактори, определящи ни такива, каквито се явяваме. При мъжете тези моменти действат на енергията на движение, при жените – на енергията на статичността. По тази причина направленията на базовата работа при двата пола се различават. При тази работа са необходими упражнения в хоризонтална и вертикална плоскост. Работата с тялото на сънуване трябва да бъде на едно ниво с работата и контролът, достигнати в тези упражнения и медитацията. Нивото ви на работа в сънуването ще нараства, в съответствие с вашето развитие във физическите практики.

 

15 май 2013

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1402
| Лаборатория на развитието

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5