Програма «Дзябяк»

Дата: 28/07/2014 — 08/08/2014
Адрес: Етномир, Калужска област
Проекти: Дзябяк

Алтернативна програма на съществуване, насочена към умението да се противопоставяме на процесите, понижаващи качествата ни, към развиване на навици за усъвършенстване и разбиране на живота като матрица.

Трябва да можем да усвояваме всяко действие, в противен случай как бихме могли да го развием? Важно е да разберем маршрута.

Бродиш из площади, булеварди,
из квартали пусти скиташ,
без ъгълник, без линия дори...
Изгубил си се безвъзвратно
в безграничния живот.
Без граница и без ориентири
към дявола запътил си се ти.

Ако не разбираме пространството, не можем да се ориентираме в него и следователно не можем да усъвършенстваме себе си. За да се усъвършенстваме обаче, за нас е важно още и да опознаем усилието. Животът без усилие е фрагментарен, а не цялостен. Никога не бихме могли да решим каквато и да е задача, ако разбием живота си на части.

И разбираш някой ден
как си страшно заблуден,
още с раждането всъщност
се оказваш ти без същност.

Да разбираш пространството означава преди всичко да разбираш техниката за безопасно съществуване и след това – да се намираш в определена настройка. Това ти помага да разбираш как да взаимодействаш с времето и съответно да работиш върху поставените задачи.

А живот ли е това,
щом си само част резервна,
на стомаха си тъй верна,
че изгубила е ума.
Подчинен на суетата,
свои мисли вече нямаш.

Впрочем, независимо от задачите, които сме си поставили, ние трябва да овладеем изкуството на решаването им, а това зависи до голяма степен от нашия мозък, тяло и енергия. Ако не умеем да се усъвършенстваме умствено, не бихме могли да опознаем никое действие, ето защо изкуството на обучението е най-важното изкуство, което човек трябва да овладее.

Важно е още да разберем, че независимо от всички силни думи нашият път е препречен от много силни съперници в лицето на средата, в която живеем, както и мързела, който развиваме и съзнателно, и несъзнателно.

Станал роб на тъпотата
и на мързела слуга,
що ще сториш ти сега?
Звуците ти празни тука
крият само тъпа скука!
Тъй изгубил си се, виж,
че на нийде не вървиш!

Усилието на човека е неговата предпоставка за живот, за съществуване, за постигане на свободата. Без усилие човекът не може да изрази личната си воля.

Глеб Чорни

Саморазвитието е цял набор от разбираеми условия.

Човекът, който разбира и борави със своите действия, се превръща в личност, а тя може вече да се усъвършенства.

Броди цяла тъй тълпа,
чешейки ту крак, ръка...
Чеше тук и там, където
свари да достигне, клето.
Ту купува, ту продава,
та от мисли се лишава,
и накрая се превръща
на човек-табела съща.

Всъщност усъвършенстването е естественото поведение на човека, тъй като единствено в условията на контролируемо усилие ние можем да поддържаме и развиваме своите човешки качества, а следователно – да отговаряме не само за своите действия, но и за своите думи.

Имаш друг подход в живота?
Но внимавай ти, защото
ще те срещнат със окови,
ще ти пуснат филми нови,
те храна ще ти предложат,
и в леглото ще те сложат.

Впрочем дилемата, с която се сблъсква днес човек, е достигнала такива размери, че той вече не избира. Просто попада в една или друга „кошница” на отношения с околното пространство. И тъй като пространството ни възбужда с повод и без повод, ние ставаме зависими от реакциите си към него и така участваме в един неконтролируем групов акт, в който постоянно някой или нещо ни насилва.

При това времето, което прекарваме в това, е едва ли не 100% от живота ни.

Та разказахме тук, ето,
как протича битието,
ту се клати, ту се мота,
ту се лута без посока,
и в съня си ще се просне,
в нищо без да се докосне.

 

Програма

I. ПРОСТРАНСТВО

Теоретична част

Познание за сакралната геометрия на пространството

Познанието за сакралната геометрия на пространството е умението да даваш оценка не само на процесите, сформирали се сега, но и на онези, които са заложени от историята. Всяко пространство е живо и има свои закони. То трябва да се оценява от различни страни – във връзка с жизнената дейност, с работата, с почивката. Ако не съумеем да намерим своето място в пространството, можем да похабим целия си живот в битка срещу енергийната несъвместимост, която освен това ще остане напълно неразбираема за нас.

Да живееш според законите на усилието

Развиването на усилието е условие за работа с пространството. Пространството трябва постоянно да се преодолява, то ни сблъсква не само с онова, което ни заобикаля, но и със самите нас. Да живееш според законите на усилието означава да знаеш как да взаимодействаш с пространството.

Техника за безопасен живот

Колкото и невероятно да звучи, днес ние трябва да се тревожим повече не за това какво да постигнем, а за това как да съхраним наличното. Постигането на безопасност на фона на такъв голям брой зависимости е много трудна задача, в същото време ако днес не поставим пред себе си този въпрос, утре можем да получим нещо напълно различно от това, на което сме се надявали.

Настройване

Настройването е основополагащият принцип за състоянието на нашия ум. Този принцип трябва да се изучи и да бъде действително разбран, в противен случай няма как да постигнем вектора, чрез който да можем да определим движението си.

Практическа част

Матрицата на танца

Матрицата на танца, това са законите на движение съгласно ритъма. Мярата на танца е ритъмът, който е най-висшият закон на движението. Когато опознаваме матрицата на танца, ние всъщност опознаваме системата на танца, неговата азбука, в чиито рамки е заложено знанието за мярата на движението.

Мюзикъл

Мюзикълът е съвременен набор от действия, включващ слово, звук, ритъм, движение и положение. С други думи всичко, което предопределя процеса. Именно с помощта на мюзикъла ние можем правилно да разберем схемата или системата, която не само ни ориентира в пространството, но и ни учи как да взаимодействаме с него.

 

II. ИЗКУСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО

Теоретична част

Ефективност

В условията на днешния ритъм и скорост много важно е да разбираме законите на ефективност, тъй като те са обвързани със способността на нашия мозък да фиксира събитията, а не просто да реагира на тях. Ако не се научим да подхранваме съзнанието си, няма да можем да засилим себе си, а следователно няма да постигнем ефективно съществувание.

Метод

Всичките ни действия трябва да бъдат разбираеми от гледна точка на метода. Спонтанността представлява болезнено възприемане на собственото его, при което ние доизмисляме нещо, тъй като не разбираме същността му. Познанието за метода е първата и основна стъпка на обучението.

Мъжкото структурира, женското напълва

Разбирането на особеностите на развитие при мъжете и жените е важно преди всичко за представителите на противоположните полове, за да се научим да не се възприемаме взаимно само линейно през собствената си менталност. Тялото и съзнанието при жената и мъжа имат различни енергийни закони. Това трябва да се разбира и отчита, защото в противен случай мъжът губи мъжа в себе си, а жената – жената, което всъщност и се случва днес.

Практическа част

Ритъм

Основният момент в нашето обучение е да разберем или, по-правилно казано, да насадим възприятие за ритъм. И макар това да е най-трудната част, тя е в същото време изначална. Опознаването на видовете и законите на ритъма е онова, с което трябва да започне всяко дете по модела на възпроизвеждането.

Театър

Всички ние започваме да взаимодействаме със света с помощта на игрите. Познанието за игрите лежи в основата на обучението.

Журналистика

Изкуството на взаимодействане с външния свят, свързването с него, боравенето в него – всичко това се крие зад понятието журналистика, като тук се отработват похвати за взаимодействане и общуване със заобикалящото ни пространство.

Математика

Математиката е точно базово знание, свързано с разбирането на структурата. Трябва да опознаем системата, за да можем да се ориентираме в пътищата на следване.

Анатомия

Анатомията е системата на функциониране на нашето тяло, мозък и енергия. Тя трябва да се опознава както в състояние на покой, така и в движение. Важно е да знаем до какво може да доведе неконтролируемият живот на нивото на системите на нашето тяло, органи и мозък.

 

III. ЛИЧНОСТ

Теоретична част

Личност

Личность — это в первую очередь условие, характеризующее человека. Познание себя как личности — важнейшее условие человеческого существования, в противном случае мы не можем считаться оными.

Отвличане

Отвличането е най-страшното разрушаване на съзнанието на човека, където ние не сме в състояние да следваме както външните задачи, така и собствените си. Огромен брой от условията, които оказват влияние върху съзнанието ни, преди всичко ни отвличат от самите нас.

Вяра

Най-важният психологически аспект на съществуването ни е вярата. . Неумението да определим себе си във вярата, неразбирането на разликата между вярата и вярването объркват живота на човека и често го отвеждат към мистиката и езотериката, което води до неадекватност на постъпките и действията.

Практическа част

Личната сила

Колкото и да се стараем, да желаем и мечтаем, ако нямаме лична сила и не умеем да я отглеждаме, тогава само ще пилеем наличното и няма да постигнем нищо. Повечето от половината хора изживяват живота си в мечти, без да достигнат заветната черта. Умението да съответстваме на силата си, да я отглеждаме, е всъщност базата, която ще ни отведе нагоре по стълбата.

Стилни вечери

Имиджа на човека представлява една практическа част от живота, която трябва да се опознае. Най-важното тук е да разберем същността. Защото имиджът е карта на поведението на човека най-вече по отношение на самия себе си. Важно е имиджът да се разбира, а не просто да се изразява.

Сакрална анатомия

Сакралната анатомия представлява знания, които са се ползвали още от древните народи. Те са свързани с идеята за възприемане на човека като пространство, макрокосмос, т.е. тук тялото се разглежда като фигура. Сакралната геометрия се състои от пет нива – познание за тялото като съд, познание за тялото като геометрична фигура, знание за хармонизацията на тялото, тоналност на тялото и тяло на настройката (геометрия на мозъка).

 

IV. ПОВЕДЕНИЕ

Теоретична част

Дисциплина

Дисциплината е най-важният аспект на поведението на човека, тъй като в момента в който се отпуснем, у нас започва да се формира ненужното. Разбира се, важно е да разбираме различните страни на дисциплината и как трябва да я построяваме, но това не бива да се превръща само в понятие, което просто декларираме и което предизвиква повече реакции, отколкото разбиране.

Практическа част

Реч

Най-важната поведенческа функция на човека е неговата реч – това как той я разбира и как работи с нея. Неконтролируемата реч е като наркотик, който отдалечава човека от собственото му аз. Умението не само да говорим, но и да се слушаме днес е може би най-важната предпоставка за това изобщо да опознаем нещо. Този, който не умее да говори, не умее и да слуша, затова е важно речта да се възприема като условие за нашето мислене. Речта на човека е качеството на тялото му като цяло.

 

V. ЖИВОТ

Теоретична част

Дилемата Homo Sapiens

Дилемата на Хомо Сапиенс или на разумния човек е точката на сравнение, когато попадаме в условия, в които умението да сравняваме сякаш предопределя избора ни. Същевременно днес се е стигнало до една много чудна ситуация – ако попитаме околните дали умеят да сравняват, непременно ще получим положителен отговор. С други думи ние можем да сравняваме, но не разбираме какво е това. Интересно, нали!

Преживяването

Какво представлява преживяването? Замислял ли се е някой, разсъждавайки, например, за любовта, дали разбира химията на това състояние, вибрацията ѝ? Защото днес наричаме любов всичко, което предизвиква у нас реакция и чувство на обладаване. Нашето тяло възпроизвежда усещания, чувства, емоции, преживявания и всичко това има различен физически и химичен механизъм. В днешно време вече сме обезценили разбирането за любовта, защото без да можем да се настройваме към нея, не можем да я удържим. Въпросът днес отдавна е излязъл извън областта на психичната медицина и е навлязъл в областта на травматичната и дори криминалната медицина.

Секс

Сексът днес е най-важната област от съвременната индустрия и бих казал дори, че той е едно явление, което следва свои собствени закони, отдавна построили отношението на хората към това състояние като към управляем процес. Постоянното понижаване на нашето качество ни насочва към определено разбиране на този въпрос. Днес сексуалните отношения в повечето случаи нямат нищо общо с начина, по който хората са се отнасяли към секса дори преди сто години. В днешно време сексът напомня атракция, която отвлича човека не само от по-висшите преживявания, но дори и от самия секс.

Работа

Работата е нашият договор с времето, а следователно и с качеството на протичането му. Работата е онова, което или ни напълва или ни изгаря. Тя трябва да се оценява не само в паричен еквивалент, но и от гледна точка на всичко, което получаваме от нея в психо-емоционалната сфера. Работата трябва да бъде процес, а не експлоатация на човека за пари.

Време

Умението да разпределяме времето си определя КПД-то на нашето съществуване. Днес човек се е научил повече да убива времето си, отколкото да го развива. Времето има свой статус под формата на работа, семейство, дете, приятели, като много често ние по-скоро се крием зад емоционални изблици, отколкото реално да постигаме нещо полезно. При това сме готови да защитаваме до последно пикника насред природата, при който не само убиваме целия ден, но и преяждаме в ущърб на здравето си и препиваме в ущърб на мозъка си. И така, тъй като не можем да развиваме времето си, сме обречени да го разрушаваме.

Практическа част

Укрепване на сетивните органи

Укрепването на сетивните органи е най-важната задача, пред цялото човечество днес. Изгубили ритъма, днес ние сме направили невъзможно поддържането на състояние на чувствено преживяване и сме го заменили с емоционално.

Изкуство на брачните покои

Изкуството на брачните покои е изкуство, насочено към опознаването на природата на възбудата и към умението да я контролираме. Още от древни времена се смята, че възбудата е силен източник на енергия, която човек трябва да умее да усвоява, в противен случай се стига до сериозна зависимост и отдалечаване на съзнанието от самото себе си.

Развиване на вкуса

Развиването на вкуса е най-важната задача, която определя какви са нашите потребности – качествени или не. От това зависят всички следващи свойства на нашето преживяване. Днес, когато човек е изгубил естетиката на съществуването, вкусът се е превърнал в първичният инструмент – инструмент, който трябва да изучим и опознаем наново.

Развиване на обонянието

Обонянието е това, което ни свързва директно с дишането ни, това, което предопределя първичното ни напълване и удовлетвореност. Това е най-важната област на познание, която днес е по-изгубена дори повече отколкото вкуса.

 

VI. ИДЕИ

Теоретична част

Изгодно е да бъдеш честен

Ако човек разбираше наистина какви физиологични изменения претърпяват тялото и мозъкът му, какви енергийни разрушения понася душата, как страда духът му от това, че той развива и поддържа в себе си некачествени за човека начала, той никога не би правил много от това, което прави днес. Защото едно е просто да кажеш, че за теб това няма да остане безнаказано, друго е действително да обясниш какво е кармата на действията.

Националната идея

Националната идея е много проста – трябва да живееш според принципа „за”, а не „против” и тук никакви лозунги не помагат. Докато не се научим да живеем в свойствата на съзиданието, ще следваме свойства на разрушението. Няма неприемлив протест от гледна точка на националната идея, независимо дали това не се харесва на някои. Националната идея е, когато всеки ден работим и живеем за пространството си, а не крещим лозунги по някакъв повод. Това е.

Националната идея не може да бъде двойствена. Двойствени могат да бъдат нашите отношения един към друг, но към страната, която символизира държавността (а това е всъщност пространството), трябва да имаме по-съзидателно отношение. Тези, които се борят за определена национална идея, само я разрушават, тъй като без действително образование и разбиране на пространството като живо тяло, не можем да стигнем никъде.

 

VII. ПАРИТЕ

Теоретична част

Как да станеш милионер

Смешно е да се мисли, че можеш да станеш милионер. Милионерите се раждат, както се раждат, например, олимпийските шампиони. Ако не ви е провървяло и не сте се родили в тези настройки, нямате такъв източник на енергия, най-добре не си правете илюзии

В същото време не бива да се мисли, че животът на милионера или олимпийския шампион е щастлив. Защото тези хора живеят без съзидателен процес, те просто изпълняват волята на заложения в тях код.

Парите

Парите са най-интересният инструмент за взаимодействане с пространството. Ние живеем според принципа на жертвеността, само че в миналото парите са били проводник на енергията в ръцете ни, а днес ние сме проводниците на енергията в ръцете на парите. Всичко се е променило. Важно е обаче да разбираме и законите на тази тема и да работим с тях.

Парите са това, което определя нашите инвестиции, затова те трябва да бъдат разбирани истински и в дълбочина. А ако не се научим да инвестираме в себе си, тогава няма да има кой да усети удовлетворението от ролята на парите в живота.

 

VIII. ЗДРАВЕ

Теоретична част
Здравословният начин на живот

Здравословният начин на живот — е онова, което днес не може да съществува масово, така да се каже, по определение. Да опознаваш здравето, без да разбираш на какво се основава то, е несериозно. Ако човек не киха, не кашля и дори не боледува, тогава да не би е здрав? Здрави сме, когато постоянно подхранваме мозъка си. Само здравият мозък може да има здрав дух, а не «здраво тяло – здрав дух».

Здравословното хранене

Да се говори за здравословно хранене днес е някак неприлично. Когато съзнанието на човека е подчинено на стомаха му, за какво здраве може да се говори?

Практическа част
Изменяне на геометрията на тялото

Ако можем изобщо да говорим за здраво тяло днес, то това може да се направи единствено от гледна точка на геометрията. Разбирането на геометрията на тялото е най-висшето условие за качествено, а следователно и здравословно съществуване.

 

Условия за участие

Програмата «Дзябяк» ” е предназначена за аудитория на възраст 18 – 24 години. В някои случаи до участие се допускат и участници под 18 години, както и по-възрастни участници със специален педагогически интерес към програмата.

Всички категории участници трябва да получат потвърждение за съгласуваност на посещението на програмата. Това става след подаване на заявка през сайта.

Цена

1000 евро

Включва само участието в програмата.

  • Регистрацията предполага внасянето на предплата до 1 юни:
    • за участие в програмата – 100 евро;
    • за престой – на стойност 2 нощувки.

В случай на отказ от участие двете суми не подлежат на връщане. Заплащането се извършва в рубли според курса на ЦБ за съответния ден +1,5%.

 

Формат на провеждане

  • Лагер. Занятията ще се провеждат сутрин, през деня и вечер.
  • Две хранения за деня – сутрин и вечер.
  • Броят на места е ограничен заради мястото на провеждане. Набирането на участници приключва при запълването на местата.
  • При необходимост е възможно и организиране на транспорт (от сп. на метрото Юго–Западна до «Етномир»). Заявки за превоз подавайте до 20 юни.

 

Престой

Вид стаи

Цена на човек в рубли за стая

Единична

3400

Двойна

1700

Стаи с всички удобства. Храната НЕ се включва в цената на престоя.

Храна

Закуска. Обед. Узбекски чай.
Цената се уточнява в момента.

Място на провеждане

Калужска област, Боровски район, село Петрово, културно-образователен център «Етномир» (90 км от Москва).

Регистрация

Само регистрирани потребители могат да подадат заявка за мероприятие. Въведи име и парола или се регистрирай тук.


За регистрация натисни тук За регистрация натисни.


Попитай водещия


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

279
Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5